Linux笔记-bash中执行命令并将执行的命令结果存储为变量

这里以Rabbitmq的查询命令为例将查询的值放入shell的变量中。

程序运行截图如下:

 shell如下:

#!/bin/bash


rabbitmqCmd="rabbitmqctl list_queues -p /d5000"
rabbitmqCmd=$(eval $rabbitmqCmd)

for i in "${!rabbitmqCmd[@]}";
    do
     
        echo "${rabbitmqCmd[$i]}"
    done

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页